Yếu lý đồng di nhị

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

LÝ ĐỒNG NHI DỊ – DỊ NHI ĐỒNG
- Lý giống mà khác- khác mà giống
- LÝ ĐỒNG DỊ – DỊ ĐỒNG.
☯ Vậy từ chỗ Biến Dịch để từ giống thành ra khác, để từ khác thành ra giống.
Trong trời đất luôn Biến Dịch từ:
– Đồng sang Dị rồi từ Dị sang Đồng.
Đất biến thành viên gạch – gạch thành đất
– Từ một thành ra hai rồi từ hai thành ra một
Một câu nói thành ra hai ý – Từ hai người trở thành một tập thể
– Từ một mà có hai rồi từ hai mà có một
Một trí thông minh có hai sự lợi và hại –Từ hai người mà có một cha
– Từ một là hai rồi từ hai là một
Mình với ta tuy hai là một – Ta với mình tuy một mà hai.
☯ Người xưa đặt tên chung cho hai sự lý Đồng và Dị; Giống và Khác đó là Âm và Dương, rồi gọi là LÝ ÂM DƯƠNG