Thông báo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

KHÓA HỌC DỊCH LÝ BÁO TIN :

Buổi 1 : Triết Dịch
a.Giới thiệu sơ khởi về Dịch Lý Việt Nam ? Người sách lập & các cao đồ còn sống, quá trình thành lập của DLVN ?
b. Đại cương về lý học truy nguyên ? Dịch lý là gì ? Ý nghĩa của Dịch lý, 10 bước trên con đường hành trình của lý học ?
c. Sự đặt tên ( định danh ) & con người trên góc nhìn của Dịch lý ? Lý trí tánh & lý hoá thành là gì ?
d. Giải thích ba hệ luận lý thành theo hậu thiên bao gồm ( Lý đồng nhi dị - lý khởi dứt - lý trưởng hiện )

Buổi 2 : Triết Dịch
a. Lý giải nguyên nhân hình thành 8 Quẻ đơn & 64 Quẻ kép ?
b. Giải thích rõ nghĩa về ( danh tượng, hình tượng, lý đức tính, danh lý, số lý trong Bát Quái )
c. Toán tắt ý nghĩa & sơ lượt của 8 tượng đơn và 64 tượng kép
d. Tóm tắt lại về triết dịch, trao đổi & đưa ra một số thảo luận, thành đạt của người học dịch.

Buổi 3 : luận giải ý nghĩa của Quẻ 1 - 16
Buổi 4 : luận ý nghĩa của Quẻ 16 - 32
Buổi 5 : luận ý nghĩa của Quẻ 32 - 48
Buổi 6 : luận ý nghĩa của Quẻ 48 - 64

Buổi 7 : Chiêm nghiệm - Dịch lý báo tin
a. Đại cương về chiêm nghiệm Dịch lý, động tĩnh công thức toán pháp hữu thường, vô thường, bất thường
b. Một số hướng dẫn về phép lấy Quẻ dịch bằng cách bấm trên lòng bàn tay & các phương pháp lấy dịch dựa vào ngoại ứng
c. Phép kiểm soát sống động ( 5 bước kiểm soát sống động, bài tập kiểm soát mẫu... )
d. Phép phát ý trong dịch, cho các bài tập mẫu...

Buổi 8 : Chiêm nghiệm - Dịch lý báo tin
a. Phép đối đãi của các tượng dịch ( lật, xoay ) các quẻ dịch để thấy bộ mặt âm - dương ẩn hiện trong sự vật hiện tượng
b. Phép nói dịch ( 5 bước nói dịch căn bản, bài mẫu của dịch )

Buổi 9 : Chiêm nghiệm - Dịch lý báo tin
a. Phép phát hoạ hay không hỏi mà nói trong Dịch ( bài mẫu )
b. Thể dụng trong Dịch, phương pháp chiết tính tình ý trong dịch
c. Phép quy nạp sự vật hiện tượng thành tượng Quẻ công thức bất thường

Buổi 10:
a. Ôn tập lại về triết & chiêm nghiệm
b. Mỗi bạn tự lập 1 quẻ & luận để mọi người góp ý.

Liên hệ Admin : 0939 919 319